Ambtelijke taken

Dit zijn taken toegewezen aan de gerechtsdeurwaarder door de wetgever o.a.

- Het betekenen van de dagvaarding waarbij de nalatige partij wordt opgeroepen om te verschijnen voor de rechtbank.

- Het betekenen van het vonnis respectievelijk beschikking waarbij de veroordeelde partij op de hoogte wordt gebracht van de uitspraak van de rechtbank met verzoek hieraan gevolg te geven.

 

 • Gerechtelijk invorderen

Dagvaarding

Hierbij wordt de gedaagde partij opgeroepen om te verschijnen voor de rechtbank en dit om een vonnis te bekomen van de rechter. Hierbij wordt gevraagd de debiteur bijvoorbeeld te veroordelen tot het betalen van openstaande facturen.

Betekening

Hierbij wordt het vonnis aan de debiteur betekend waardoor de termijn van verzet of hoger beroep van één maand aanvangt. Indien het vonnis het toelaat kan in éénzelfde akte ook onmiddellijk een bevel worden gegeven tot betaling.

Bevel

Hierbij wordt aan de debiteur bevel gegeven om tot betaling over te gaan.

Roerend beslag

Indien geen gevolg wordt gegeven aan het bevel tot betalen kan worden overgegaan tot  uitvoerend roerend beslag waarbij een verkoopsdatum wordt gepland van de in beslag genomen goederen. Dit is een cruciaal moment waarbij de extra druk meestal resulteert in regeling of een verzoek tot het bekomen van een afkortingsregeling.

Openbare verkoping

Indien geen betaling volgt en geen redelijk afkortingsvoorstel wordt geformuleerd, kan overwogen worden om tot de openbare verkoop over te gaan van de in beslag genomen goederen.

Inning achterstalligeonderhoudsgelden

Indien reeds een vonnis respectievelijk beschikking gewezen is waarbij onderhoudsgeld werd toegekend en de veroordeelde partij niet overgaat tot de betaling, kan er beroep worden gedaan op een gerechtsdeurwaarder om deze schuld te innen.

Innen van huurachterstal met eventuele uitdrijving

Indien reeds een vonnis bekomen werd, waarbij de huurder veroordeeld werd de achterstallige huur aan te zuiveren of het gehuurde pand te ontruimen en deze niet overgaat tot de betaling of de ontruiming, kan beroep worden gedaan op een gerechtsdeurwaarder om deze schuld te innen respectievelijk tot de uitdrijving over te gaan.

Buitenland

Dankzij de Europese Betalingsbevelprocedure kan op een eenvoudige, snelle en goedkope manier een uitvoerbare titel worden bekomen voor grensoverschrijnende geschillen inzake een niet-betwiste geldvordering.

Voor niet-betwiste factuurvorderingen kan na het bekomen van een Belgisch vonnis ook een Europese Executoriale Titel worden aangevraagd. Voor betwiste en andere vorderingen dient er gehandeld te worden overeenkomstig de Verordening (EU) Nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging in beslissingen in burgerlijke - en handelszaken.


 

 • Niet invorderingsopdrachten

Particulieren

 • Processen Verbaal van Vaststelling van een bepaalde toestand/handeling (bv vaststelling van schade, de toestand van een onroerend goed voor/na verhuren,...)
 • hoger bod bij de notaris ingeval van openbare verkoop van een onroerend goed
 • beëindiging wettelijke samenwoonst
 • verzet tegen een vonnis in strafzaken
 • dagvaarding echtscheiding, betekening vonnis echtscheiding
 • dagvaarding om uit onverdeeldheid te treden

 

Firma's
 • Processen Verbaal van Vaststelling van een bepaalde toestand/handeling (bv. stockvernietigingen, vaststelling omtrent websites,...)
 • Betekening documenten (ontslagbrief, opzeg handelshuur,...)
 • Opstellen van een Processen verbaal van Verkoop van roerende goederen ingevolge een vrijwillige openbare verkoop
 • Pandbeslag ingevolge achterstallige huur

Anderzijds kan een gerechtsdeurwaarder ook door de rechtbank worden aangesteld als collectief schuldbemiddelaar, sekwester of als ambtenaar die overspel dient vast te stellen.